Köpvillkor

kunskapat kvilt teckensprak morka tavlor

1. ALLMÄNT

1.1
Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Du”) gör en beställning via www.kunskapat.se, och därtill hörande sidor, (”Webbshoppen”). Avtal ingås mellan dig och Opposite AB, organisationsnummer 556987-4935. Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Opposite framgår i Webbshoppen. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via Webbshoppen.

1.2
För att kunna beställa på Webbshoppen måste Du ha fyllt 18 år. Vi accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Vi förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.3
Opposite reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel i Webbshoppen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Vi har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Du har beställt så kommer vi naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan vi fortsätter med beställningen. All bildinformation i Webbshoppen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garantera varans exakta utseende. Vi ansvarar inte för information i Webbshoppen som kommer från en tredje part.

1.4
Sajten, samt allt innehåll på denna, ägs av Opposite AB eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från oss.

2. AVTAL OCH BESTÄLLNING

2.1
För att kunna göra ett köp i Webbshoppen måste Du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder Du dig att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt vår Integritetspolicy, se här.

2.2
Ett avtal om köp ingås först när vi bekräftat din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från oss per e-post. Den kan hamna i skräpposten, så ha kolla där också. Vi uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med vår kundtjänst. Du kan återkalla din beställning fram till dess att den bekräftats av oss. Om beställningen återkallas så kommer vi att återbetala alla eventuella betalningar som Du eller dina betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.

3. KUNDUPPGIFTER MM.

3.1
När Du registrerar ditt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer Du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du bekräftar att de uppgifter som Du fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om vår behandling av personuppgifter finns i vår Integritetspolicy.

3.2
Du åtar dig att se till att ingen annan kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Du ska omgående anmäla till oss om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till ditt lösenord. Du ansvarar för alla köp som gjorts med dina inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.

3.3
Om vi misstänker att Du missbrukar ditt användarkonto eller dina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har vi rätt att stänga av dig. Vi har även rätt att tilldela dig nya inloggningsuppgifter.

4. PRISER, AVGIFTER OCH BETALNING

4.1
Vid beställning i Webbshoppen gäller de priser som anges i Webbshoppen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priser för eventuella betalnings- och fraktavgifter anges separat.

4.2
Du kan betala på de sätt som anges i sidfoten av Webbshoppen. Vi har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av dig och godkänts av oss. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan vi eller våra samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Vi förbehåller oss rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges i Webbshoppen.

5. KAMPANJER OCH ERBJUDANDEN

Vi kan från tid till annan erbjuda kampanjer i Webbshoppen som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av oss i samband med kampanjen. Vi förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor i Webbshoppen gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

6. LEVERANS OCH TRANSPORT

6.1
Leveransen sker senast 30 arbetsdagar räknat från det att vi skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen.

6.2
Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella produktsidan i Webbshoppen. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som kund har du rätt att häva köpet.

6.3
Om paket ska lösas ut ska Du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Du inte hämtar ut paketet kan vi inte skicka beställningen på nytt utan kostnad. Du kan heller inte få en återbetalning.

6.4
Om ni skrivit fel adress i beställningen kan vi endast ändra den innan den gått i tryck. Våra posters skickas av tryckeriet och därför är Opposite AB inte den slutgiltiga avsändaren.

7. ÅNGERRÄTT

7.1
Vid köp av varor i Webbshoppen gäller alltid 30 dagars ångerrätt. Detta innebär att Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela oss detta inom 30 dagar från det att Du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen). Ångerrätt eller bytesrätt gäller ej på personliga posters som personaliserats och trycks på beställning.

7.2
I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Du tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Du inte bryta förseglingen om Du vill kunna utöva din ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Du bryter förseglingen.

7.3
Om Du vill ångra köpet ska Du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till oss på det sätt som anges här. Du ska ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om Du inte vill använda ovan alternativ på meddelande kan Du använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se)

7.4
Vid utövande av ångerrätten betalar Du returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Du har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 30 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till oss. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till Opposite AB, Tunnbindaregatan 8a, 602 21 Norrköping.

7.5
När Du ångrar ditt köp betalar vi tillbaka det belopp som Du betalat för varan, exklusive leveranskostnader. På det belopp som ska återbetalas har vi rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

7.6
Vi betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum vi tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Vi får dock vänta med återbetalningen tills vi tagit emot varan eller Du har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som Du valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

8. GARANTI OCH REKLAMATION

8.1
Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende. Din orderbekräftelse gäller som garantibevis.

8.2
Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Det kan handla om tex fel antal produkter, skadat papper, randigt tryck eller avvikande färg. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta oss så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på vår kontaktsida. Reklamationer som görs inom 14 dagar från det att Du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid.

8.3
När reklamationen godkänts kommer vi att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vi strävar efter att detta ska ske inom 14 dagar från det att vi mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Vi förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskydds-lagstiftning. Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

9. FORCE MAJEURE

Vi ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som vi inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, extrema väderförhållanden, pandemi, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar vi dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Du och vi rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

10. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

Vi förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras i Webbshoppen. Ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök i Webbshoppen), alternativt 30 dagar efter att vi har informerat dig om ändringarna. Vi rekommenderar dock att Du håller dig uppdaterad i Webbshoppen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

11. OGILTIGHET

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

12. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

12.1
Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med vår kundtjänst.

12.2
Om tvist ej kan lösas i samförstånd med vår kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol. Vid eventuell tvist följer vi beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

12.3
Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkt 14.2 ovan eller i sista hand av allmän domstol.